Vormingscentrum DoorElkaar Hivset-campus

Visie van de organisatie

Visie Diversiteit willen we als volgt definiëren: alle mogelijke verschillen die kunnen bestaan tussen mensen die in onze maatschappij samenleven, op het vlak van gender, huidskleur, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing, leeftijd, etniciteit, taal,… Wanneer we optimaal gebruik willen maken van de maatschappelijke diversiteit, betekent dit dat we erkennen dat mensen vanuit verschillende achtergronden een bijdrage leveren aan het maatschappelijke leven. "Diversiteit positief benaderen" betekent voor ons dat het er in de eerste plaats niet op neer komt om (doel)groepen binnen onze maatschappij te integreren, maar wel om een harmonieus samenleven te organiseren, binnen de leefregels van onze democratie. Op die manier wordt een inclusieve maatschappij en school gecreëerd. Als onderwijsinstelling, expertisecentrum en vormingsorganisatie zijn we ons hier van bewust en pogen we op alle mogelijke manieren toegankelijker te worden voor iedereen, hoe verschillend ook.

Dit proberen we op verschillende manieren te bewerkstelligen:
• Inzicht brengen in de diversiteit die aanwezig is Diversiteit is overal, daar gaan we vanuit. Het komt er op aan de diversiteit te zien en te analyseren, om van daaruit er iets constructiefs en lonends mee te doen. Wij zouden graag het leren MET en VAN elkaar willen stimuleren , niet enkel leren OVER.
• Interculturaliseren Onder interculturaliseren verstaan we: "de eigen leer-, werk- en leefomgeving zo vorm geven dat de diversiteit van iedereen volledig wordt benut en dat via onderlinge interactie". We willen aanmoedigen om open te staan voor iedereen en een beleid te ontwikkelen dat geen drempels opwerpt voor bepaalde mensen. En om personeel vaardigheden aan te reiken om met diversiteit om te gaan.
• Interculturele competenties aanwakkeren bij personeel Door personeel intercultureel competenter te maken, willen we kwetsen, discriminatie - of gewoon onwetendheid - tegengegaan. Lerenden zouden situaties van gelijkheid en ongelijkheid moeten kunnen begrijpen, inzicht kunnen verkrijgen in hun situatie en die van anderen. Uitsluiting kun je pas bestrijden als je deze praktijken zelf (h)erkent. Intercultureel competent personeel heeft oog voor de verschillen die bestaan tussen mensen en houdt hier ook rekening mee in de uitoefening van de job.
• Ideeën en instrumenten uitwisselen We willen organisaties de gelegenheid geven om elkaar beter te leren kennen, om eventueel toekomstige netwerken uit te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat ze veel van mekaar kunnen opsteken en ideeën en instrumenten uitwisselen die kunnen helpen bij het uitbouwen van een diversiteitsbeleid.
• Stimuleren tot samenwerking Diversiteit is alvast de maatschappelijke realiteit en is dus overal aanwezig. Omgaan met diversiteit en het afstemmen van het beleid op die diversiteit is een verantwoordelijkheid van DoorElkaar Hivset Campus, mei 2015 de hele samenleving. We willen organisaties aanzetten om zich open te stellen voor de directe leefomgeving van de ouders, de buurt, het jeugdwerk, de hulpverlening,…, zodat de organisatie zich kan verbreden en verankeren in de ruime en verscheiden buitenwereld.

Vertaling van deze visie

2.1.Vormingen: intern, extern via het Vormingscentrum Hivset, op maat (idem)
2.2.Begeleiding, coaching: intern en extern (via het vormingscentrum) 2.3.Expertise ontwikkeling: verankering, verruiming, ontwikkeling van instrumenten, inzetten intern en extern, publicaties bv.” project S, geen pANiek”, de Imat..
2.4.Maatschappelijke dienstverlening en netwerking: o.a. werkgroep Kan Turnhout : onthaalleerkrachten lager onderwijs intervisie, Prikkers … Naar: zorg, welzijn, onderwijs, bedrijven 

Kwaliteit

De sterke verankering in de diverse opleidingen binnen de Hivset Campus (Hivset school en vormingscentrum Hivset) maakt dat DoorElkaar kan beroep doen op ervaren docenten, medewerkers uit de zorg,-onderwijs en welzijnssector en kan beroep doen op de know how van een vormingsinstituut . De wisselwerking tussen de interne werking en de externe werking maakt dat we een kwalitatief aanbod kunnen verzorgen. De expertisemotor kan zo op volle toeren draaien (zie verder punt 5)

Expertise wordt opgebouwd door volgende ingrediënten:
- Medewerkers hebben ervaring met de doelgroepen (via onderwijs, stage, projecten). De expertisemotor kan blijven draaien en verder ontwikkelen.
- Een sterk navormingsplan voor de medewerkers
- Een opgebouwd kenniscentrum met veel literatuur, websites..
- Een sterke bibliotheek en een sterke samenwerking met docAtlas AntwerpenTurnhout
- Deelname aan diverse maatschappelijke initiatieven om expertise te verdiepen bv cultuur sensitief netwerk, ervarings - groep onthaal leerkrachten KAN, Prikkers…
- Kleine onderzoeken i.v.m. interculturele thema’s of aangaande meertaligheid via de school bv supervisie in een multiculturele groep, Imat,..
- Instrumenten ontwikkelen bv checklists ontwerpen op maat van de school, verzameling van aanbevelingen, tips, lijst van methodieken, spellen…
- Soms worden grotere projecten aangevat: twee boeken Project S en Geen pANniek, snel op weg met anderstalige nieuwkomers: Hico spel, mensen op de vlucht (spel)